Välkommen till Samservicens webbsidor!

Dessa sidor riktar sig främst till den offentliga förvaltningens serviceproducenter som stöd vid utvecklandet av den gemensamma kundservicen.

Samservicen är ett sätt att erbjuda den offentliga förvaltningens och andra tjänster koncentrerat på en plats. Samservicen är baserad på samarbete mellan kommuner och statliga myndigheter och frivilliga avtal. För tillfället finns cirka 190 gemensamma kundservicepunkter i Finland.

Gemensam kundservice för den offentliga förvaltningen utvecklades i Kundservice2014-projektet som drogs av finansministeriet under åren 2012–2015 och dess fortsatta arbete. Den gemensamma kundservicen utvecklas även i fortsättningen på avtalsbasis.

Regeringen har den 13 oktober 2016 överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen. Avsikten är att lagen ska träda i kraft vid ingången av 2017. Syftet med propositionen är att stödja digitaliseringen och användningen av elektroniska tjänster. Syftet med lagförslaget är en övergripande modernisering av samservicelagstiftningen så att grundprincipen om avtalsbaserat samarbetet mellan myndigheterna bevaras.

För att utveckla webbplatsen kan ni ge feedback via responsblanketten. All respons är välkommen.